HOÀN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI XUẤT KHẨU

0
186

 

Để hoàn thuế GTGT đúng chế độ quy định, đảm bảo nguồn ngân sách của nhà nước. Chính phủ và Bộ tài chính ban hành các quy định về việc hoàn thuế GTGT như sau:

Tham khảo:  Luật thuế

  • Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016
  • Nghị định 100/2016/NĐ-CP 1/7/2016
  • Thông tư 204/2015/TT-BTC 21/12/2015
  • Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016
  • Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016
  • Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017

(TIẾP THEO)

  1. Đối với xuất khẩu

Theo TT 130/2016/TT-BTC “CSKD trong tháng , quý có HHDV XK có số thuế GTGT đầu vào  chưa được KT từ 300 tr trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo  tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế đầu vào chưa  được KT chưa đủ 300 tr thì được KT vào tháng, quý tiếp theo. DN phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho  HHDV XK, không hạch toán riêng được thì xác định theo % giữa  DT của HHDV XK trên tổng DT của HHDV các kỳ khai thuế GTGT  tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề  nghị hoàn thuế hiện tại.

Cơ quan thuế hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không bị xử lý đối với hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn, gian lận thuế, gian lận  thương mại trong thời gian 2 năm liên tục; NNT không thuộc đối tượng  rủi ro cao theo quy định.

Xem thêm:  Kê khai thuế qua mạng

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp  hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu  không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan  theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định số 01/2015/NĐ-CP.

ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành phạm  vi địa bàn hoạt động hải quan, trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên  giới và các văn bản hướng dẫn.

Theo đó hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất nhập khẩu; bao gồm cả hàng hóa do DN trực tiếp nhập khẩu hoặc mua của Doanh nghiệp khác nhập khẩu  để xuất khẩu đều không được hoàn thuế GTGT

  1. Theo khoản 2 điều 1 Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 Sửa đổi điều kiện hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu:

Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan, xuất khẩu ra nước ngoài, có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế VAT theo tháng, quý.

Trường hợp trong tháng, quý số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Trường hợp không được hoàn thuế VAT khi DN có hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan và theo quy định pháp luật hải quan

 

 

 

 

NO COMMENTS