các trường đại học được gì khi tham gia kiểm định?

0
332

PV: Trên cương vị là giám đốc trọng điểm kiểm định chất lượng giáo dục độc lập, bà cho biết ý nghĩa thành lập của 1 trọng tâm kiểm định độc lập trước tiên của Hiệp hội những trường đại học, cao đẳng Việt Nam?

Bà Nguyễn Phương Nga: Bộ GD&ĐT cấp phép hoạt động gia sư dạy lớp 4 cho trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục trực thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CEA-AVU&C) từ tháng 1 năm 2016.

ngày nay cả nước mang 4 trọng tâm Kiểm định chất lượng giáo dục độc lập được có mặt trên thị trường, nhưng CEA-AVU&C là trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục độc lập trước hết trực thuộc Hiệp hội những trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Sự ra đời của CEA-AVU&C đã mở ra các điều kiện mới đa dạng thuận lợi hơn cho các cơ sở giáo dục đại học là thành viên của Hiệp hội khi đăng ký được kiểm định chất lượng tại CEA-AVU&C.

Bởi vì với vai trò là tổ chức trực thuộc Hiệp hội, CEA-AVU&C đại diện cho phần lớn các trường thành viên của Hiệp hội: CEA-AVU&C hoàn toàn độc lập, khách quan nhất và công bằng trong thẩm định chất lượng những trường đại học, cao đẳng và Trung cấp giỏi.

Bà Nguyễn Phương Nga – Giám đốc trọng điểm Kiểm định chất lượng giáo dục (Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam). Ảnh Xuân Trung

Dư luận đang lo ngại rằng những trung tâm kiểm định chất lượng khác (Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học đất nước TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…) sử dụng ngân sách nhà nước và như vậy trong công đoạn kiểm định bà sở hữu lo ngại tính khách quan trong đánh giá của các trung tâm này hay không?

Bà Nguyễn Phương Nga: Đúng là ba trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục nêu trên đều cơ quan chủ quản là đại học công lập nên được cấp kinh phí trong khoảng nguồn ngân sách nhà nước và dùng hạ tầng của đại học chủ quản.

nhân lực cơ hữu của những trọng điểm này là công chức hoặc nhân viên thuộc đại học chủ quản. mang nguồn lực từ đại học chủ quản như vậy, trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục trực thuộc đại học với các thuận lợi nhất quyết.

hồ hết những tiêu chí giám định chất lượng hạ tầng giáo dục là định tính; số mục tiêu định lượng rất ít, chính do đó, tính khách quan trong thẩm định phụ thuộc và bị chi phối bởi ý kiến của trưởng đoàn giám định và của từng kiểm định viên.

CEA-AVU&C là trung tâm giám định trực thuộc Hiệp hội – là tiếng nói đại diện chung cho tất cả những thành viên của hiệp hội nên không bị chi phối và ảnh hưởng bởi ý kiến riêng của một doanh nghiệp nào, bởi thế CEA-Avu&C hoàn toàn khách quan trong đánh giá.

Việc giám định, kiểm định chất lượng giáo dục đại học mang mối liên hệ như thế nào tới việc phân tầng, xếp hạng những trường đại học như trong Nghị định số 73 của Chính phủ, thưa bà?

Bà Nguyễn Phương Nga: Nghị định 73 đã đưa “Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục” (bao gồm kết quả kiểm định chất lượng cơ sở vật chất giáo dục đại học và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo) là tiêu chuẩn thứ 4 trong bốn tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở vật chất giáo dục đại học của mỗi hạng trong sườn xếp hạng.

tương tự để đạt được những bắt buộc của tiêu chuẩn 4 trong mỗi hạng của khung xếp hạng, những hạ tầng giáo dục đại học đề nghị đăng ký được kiểm định chất lượng giáo dục.

Nguồn Thanh Xinh tổng hợp internet

NO COMMENTS